Status NVO v javnem interesu

Podprite lokalne organizacije, namenite jim del dohodnine

Vsak zaposleni ima možnost, da sam odloči, komu bo namenil 1,0% svoje plačane dohodnine in to tako, da iz seznama upravičencev izbere eno do največ deset organizacij, katerih delovanje želi podpreti. Takšna donacija vas nič ne stane, organizaciji pa dodatna sredstva veliko pomenijo. Lansko leto se je iz tega naslova v Sloveniji razdelilo 5 mio EUR. Zato podprite organizacije iz lokalnega okolja in jim omogočite, da pridobijo dodatna sredstva za svoje delovanje in izvajanje aktivnosti, ki lepšajo naš vsakdan.

Komu lahko doniram?

Na seznamu upravičencev do donacij za leto 2020 in dopolnjenem seznamu z dnem 14.5.2021, ki ga objavi FURS si lahko izberete organizacije, ki so upravičene do donacij za leto 2020. Izberete lahko eno do največ deset organizacij in med njimi razdelite 1,0% dohodnine. Posameznemu upravičencu lahko tako namenite od 0,1% do maksimalno 1,0% dohodnine, seštevek vseh pa ne sme presegati 1,0%.

Med upravičenci je tudi Športna zveza Ljutomer in 17 članic zveze:

zap. št.

DRUŠTVO/ZVEZA

NASLOV

DAVČNA ŠTEVILKA

1

ŠPORTNA ZVEZA LJUTOMER

GROSSMANOVA ULICA 7, 9240 LJUTOMER

46283927

2

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LJUTOMER

PREŠERNOVA ULICA 17, 9240 LJUTOMER

83726853

3

KASAŠKI KLUB LJUTOMER

CESTA I. SLOVENSKEGA TABORA 016, 9240 LJUTOMER

93799888

4

RIBIŠKA DRUŽINA LJUTOMER

MOTA 076, 9240 LJUTOMER

15883175

5

DRUŠTVO TABORNIKOV ROD VEDRI PRLEKI

CANKARJEVA CESTA 010, 9240 LJUTOMER

99952963

6

NOGOMETNI KLUB LJUTOMER

CESTA I. SLOVENSKEGA TABORA 015, 9240 LJUTOMER

43191720

7

ODBOJKARSKI KLUB LJUTOMER

MOTA 11, 9240 LJUTOMER

71135073

8

PLANINSKO DRUŠTVO LJUTOMER

MIKLOŠIČEV TRG 004, 9240 LJUTOMER

43634346

9

PRLEŠKA JUDO ZVEZA

ULICA JANA BAUKARTA 11, 9240 LJUTOMER

21082332

10

STRELSKO DRUŠTVO »MESTO« LJUTOMER

RAJH NADE ULICA 015, 9240 LJUTOMER

88436870

11

ŠPORTNO DRUŠTVO »STRELEC« GRLAVA

GRLAVA 019, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

62521489

12

ŠPORTNO DRUŠTVO PRISTAVA

PRISTAVA 30, 9240 LJUTOMER

61884421

13

ŠPORTNO DRUŠTVO PRLEŠKA JUDO ŠOLA

ULICA JANA BAUKARTA 11, 9240 LJUTOMER

81213506

14

ŠPORTNO REKREACIJSKO DRUŠTVO KOSTANJEVICA

STARA CESTA 42, 9240 LJUTOMER

16059085

15

TELESNO VZGOJNO DRUŠTVO PARTIZAN LJUTOMER

PREŠERNOVA ULICA 32, 9240 LJUTOMER

40373193

16

ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB

GROSSMANOVA ULICA 7, 9240 LJUTOMER

91585015

17

KICKBOXING KLUB POMURJE

MOTA 32, 9240 LJUTOMER

14661209

18

STRELSKO DRUŠTVO RUDAR PRESIKA

STROČJA VAS 47A, 9240 LJUTOMER

17641675

Kako to uredim?

Izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« in ga oddajte osebno ali po pošti na pristojni finančni urad ali preko e-davkov (Doh-Don). Vložena zahteva velja za nedoločen čas in je ni potrebno vlagati vsako leto. V primeru, da želite svojo odločitev spremeniti in donacijo nameniti nekomu drugemu, je potrebno vložiti novo zahtevo, ki bo razveljavila staro. Vloge oddane do 31. maja 2021 bodo upoštevane za plačano dohodnino v tem letu.

Kako pa pridete na seznam organizacij, ki so upravičene do donacij iz naslova 1,0% dohodnine?

Kot nevladna organizacija ste upravičeni do dela dohodnine oz. pridete na seznam, če imate ali pridobite status v javnem interesu. Pristojno ministrstvo, ki vam je status v javnem interesu podelilo pa vas po uradni dolžnosti umesti na seznam, ki ga najkasneje 28. 2. pošlje ministrstvu za finance. Če tako status pridobite do 31. 12. prejšnjega leta (npr. 2019) boste na seznamu upravičencev do donacij za leto 2020 in boste pridobili sredstva iz dohodnine plačane v letu 2020. Nakazila pa organizacije lahko pričakujejo do 20. marca, do 20.junija, do 20. septembra in do 20.decembra, ko davčni organ upravičencem nakaže donacije na podlagi odločb o odmeri dohodnine. 

Če ste NVO in vas zanima več o tem, kako pridobite status v javnem interesu si preberite članek, ki smo ga na to temo pripravili na povezavi.  Podrobnejše pogoje pridobitve statusa v javnem interesu pa so dostopni tukaj.

Za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa morate poslati vlogo v elektronski obliki na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (gp.mizs@gov.si). Izjemoma lahko vlogo (vse tri obrazce, program dela, statut, morebitne priloge) pošljete po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

ter dokumenti:

       4. Kopija programa dela za najmanj dve leti (iz katerega je razvidno izvajanje dejavnosti v javnem interesu ter kdaj je bil program sprejet in kateri organ ga je sprejel)

       5. Ustanovitveni akt (statut) v katerem mora biti opredeljena dejavnost v javnem interesu

       6. Dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih na področju športa

       7. Morebitne druge priloge, ki izkazujejo delovanje v javnem interesu

Več na: https://www.gov.si/zbirke/storitve/pridobitev-statusa-drustva-v-javnem-interesu-na-podrocju-sporta/

UGODNOSTI NVO V JAVNEM INTERESU

NVO, ki ima status NVO v javnem interesu, je upravičena do:

  • v svojem imenu ali firmi lahko uporablja izraz »nevladna organizacija v javnem interesu« (15. člen Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg));
  • pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna, namenjenih nevladnim organizacijam, se v merilih za izbor prejemnikov sredstev upošteva tudi status nevladne organizacije v javnem interesu na področju, kateremu je javni razpis namenjen, pri čemer upoštevanje takšnega statusa ne sme biti manjše od petih odstotkov in ne presegati 20 odstotkov skupne vrednosti meril; na tak način se lahko uredi to merilo tudi v javnih razpisih občin (16. člen Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg)),
  • donacije iz 0,5% dohodnine (142. člen Zakona o dohodnini (Zdoh-2));
  • ima pravico do brezplačne pravne pomoči v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v javnem interesu oziroma z namenom, zaradi katerega so ustanovljene (10. člen Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP));
  • je oproščena plačila upravnih taks (24. člen Zakona o upravnih taksah (ZUT));
  • država ali občina ji lahko da v brezplačno uporabo svoje nepremično premoženje (poslovni prostori in podobno) za opravljanje dejavnosti, za katero so ustanovljene (68. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1)). Pri tem velja, da mora nevladna organizacija, ki dobi takšne prostore, prevzeti obveznosti plačila obratovalnih stroškov, stroškov rednega vzdrževanja, nadomestilo za stavbno zemljišče, stroške zavarovanj in druge morebitne dogovorjene stroške;
  • država ali občina ji lahko odda v odplačni najem svoje nepremično premoženje (poslovni prostori in podobno)  za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, neposredno na podlagi sklenjene pogodbe in torej brez javnega razpisa (65. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1)).
  • zanjo veljajo višje kvote dovoljenih ur občasnega ali začasnega dela upokojencev (27.c člen Zakona o urejanju trga dela (ZUTD));
  • ne potrebuje posebne licence za organizacijo potovanj, izletov oziroma drugih turističnih paketov ter povezanih potovalnih aranžmajev, ki so ponujeni ali izvedeni občasno na nepridobitni podlagi samo za zaključene skupine potnikov in se javno ne oglašujejo, tudi če višina vplačanih zneskov za njihovo izvedbo presega 15.000 eurov (27.člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1)).

NVO, ki so organizirana kot društva in neprofitne humanitarne organizacije, imajo poleg navedenih še naslednje ugodnosti:

  • občasno lahko prirejajo klasične igre na srečo, pri čemer skupna vrednost izdanih srečk ne sme presegati 200.000 EUR, prodaja srečk pa ne sme trajati dlje kot 60 dni. Vrednost posameznega vplačila na stavni listek pri športnih stavah ne sme presegati 20,00 EUR (13. člen Zakona o igrah na srečo (ZIS)).