Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Športna zveza Ljutomer (v nadaljnjem besedilu: zveza) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje športnih društev, ki na območju občin Ljutomer in Veržej delujejo na področju športa ali so kako drugače povezana s tem področjem. Namen zveze je udejanje interesov svojih članic, javnega interesa v lokalni skupnosti, opredeljenega z letnim programom športa.

Poslanstvo športne zveze se odraža, ob sodelovanju s športnimi društvi in lokalnimi skupnostmi, pri oblikovanju in izvajanju naslednjih segmentov športa: športna vzgoja otrok in mladine; športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport; športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju); športna dejavnost študentov; kakovostni šport; vrhunski šport; športna rekreacija; šport invalidov; šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov; izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov; informatika v športu; založniška dejavnost in propagandna dejavnost.

Je krovna organizacija športa v lokalni skupnosti, kar udejanja skozi:

 • skrb za razvoj osnovnih organizacij športa – športnih društev,
  • usklajevanje pogojev za razvoj športa na lokalnem nivoju,
  • partnerstvo lokalni skupnosti pri usklajevanju lokalne športne politike,
  • povezovanje različnih strok (mladina, otroško varstvo, šolstvo, zdravstvo, kultura, turizem…),
  • razvoj lokalnih tekmovalnih sistemov,
  • skrb za spoštovanje strpnosti in fair playa v vseh pojavnih oblikah slovenskega športa,
  • promocija prostovoljstva,
  • vključenost v krovne državne organizacije.

Vizija

Športna zveza namerava tudi v prihodnje nenehno slediti smernicam na področju dejavnosti zveze ter se prilagajati novostim in zahtevam trga. V zvezi želimo prispevati tudi k nadaljnjemu uspešnemu razvoju in prodoru z izvajanjem programov športa v Sloveniji, pa tudi v mednarodnem prostoru.

  • Osnovne usmeritve zveze so v razvijanju in trženju lastnih storitev, ki uporabnikom omogočajo hitro in učinkovito vključevanje v izvajanje zasnovanih projektov. Zveza bo tudi v prihodnje poglabljala tehnološko, vsebinsko in poslovno znanje ter se še naprej učila od koristnikov storitev, saj nameravamo v svoji tržni niši ostati voditelj in svetovalec ter trgu ponuditi kakovostne storitve za masovno uporabnost, nadzorovano širiti tržišča in tržne niše.
  • Odnos športne zveze do uporabnikov storitev bo temeljil na preglednosti in dolgoročnosti medsebojnega sodelovanja, ki uporabnikom zagotavlja stalno posodabljanje ponudbe v skladu z njihovimi novimi potrebami in novimi tehnologijami.
  • Pri doseganju dolgoročnih ciljev bomo dali velik pomen zaposlenim, njihovemu usposabljanju ter pridobivanju izkušenj, ki so pomembne pri snovanju novih in posodabljanju obstoječih storitev.
 • S kakovostjo storitev hočemo zadovoljiti uporabnike, s prijaznim delovnim okoljem zaposlene, z rastjo obsega poslovanja pa članice zveze.