Pravila Športne zveze Ljutomer

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur.l.RS št. 61/2006 in poznejši) in na podlagi 18. člena Pravil Športne zveze Ljutomer so skupščina Športne zveze Ljutomer dne 26.3.2015, predsedstvo ŠZ Ljutomer na 3. dopisni seji dne 8.4.2015, predsedstvo ŠZ Ljutomer dne 20.3.2017, skupščina ŠZ Ljutomer dne 30.3.2017, predsedstvo ŠZ Ljutomer na 9. seji dne 1.3.2018 in skupščina ŠZ Ljutomer dne 22.3.2018 sprejeli dopolnitve pravil, ki v prečiščenem besedilu glasijo:

P R A V I L A

ŠPORTNE ZVEZE LJUTOMER

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Športna zveza Ljutomer (v nadaljnjem besedilu: zveza) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje športnih društev, ki na območju občin Ljutomer in Veržej delujejo na področju športa ali so kako drugače povezana s tem področjem.

2. člen

Športna zveza Ljutomer je pravna oseba zasebnega prava. Sedež zveze je v Ljutomeru na Grossmanovi ulici 7.

3. člen

Zveza ima svoj znak in štampiljko. Znak zveze je grafični prikaz športnika v akciji. Štampiljka je okrogla s premerom 35 mm in z napisom: Športna zveza Ljutomer. V sredini štampiljke je znak zveze.

4. člen

Zveza lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju športa in prispevajo k razvoju njene in sorodnih dejavnosti.

Zveza lahko sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

5. člen

Delo zveze in njenih organov je javno. Širšo javnost obvešča zveza o svojem delu tako, da so seje organov zveze javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, javnih zavodov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu zveze sta odgovorna predsednik in strokovni delavec zveze.

II. NAMEN IN CILJI ZVEZE

6. člen

Namen zveze je uresničevanje javnega interesa v lokalni skupnosti, opredeljenega z letnim programom športa v naslednjih vsebinah:

 • si prizadeva za visoko strokovno raven zveze,
 • se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju zveze,
 • seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja zveze,
 • spremljanje in analiziranje nalog v športu ter izvajanje letnih programov,
 • dajanje pobud in predlogov lokalni skupnosti za izboljšanje stanja v športu,
 • priprava strokovnih gradiv za lokalno skupnost,
 • dajanje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem letnega programa športa,
 • sodelovanje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in skupinami,
 • načrtovanje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu,
 • svetovanje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih objektov,
 • zbiranje in dajanje podatkov za potrebe informatike v športu (izdelava in vodenje računalniško podprtega informacijskega sistema za področje športa – baze podatkov o športnih klubih in društvih, objektih, strokovnih gradivih, športnih rezultatih…),
 • sodelovanje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok in mladine,
 • športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
 • športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
 • športna dejavnost študentov,
 • kakovostni šport,
 • vrhunski šport,
 • športna rekreacija,
 • šport invalidov,
 • šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
 • izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov (gospodarjenje oziroma upravljanje s športnimi objekti v lasti občine in strokovna pomoč pri gospodarjenju s športnimi objekti v lasti športnih društev),
 • delovanje športne zveze in izvedba njenih programov (nudenje organizacijske in strokovne pomoči športnim društvom in posameznikom pri izvajanju športne dejavnosti),
 • informatika v športu (izdelava in vodenje računalniško podprtega informacijskega sistema za področje športa – baze podatkov o športnih klubih, društvih, objektih, strokovnih gradivih, športnih rezultatih…)
 • znanstveno raziskovalna dejavnost v športu,
 • informiranje o športu v medijih,
 • založniška dejavnost v športu za svoje člane,
 • propagandna dejavnost v športu,
 • razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja,
 • eksperimentalni programi v športu,
 • mednarodna dejavnost v športu,
 • izdelava strokovnih osnov za oblikovanje, vodenje in izvajanje politike športa,
 • povezovanje, organiziranje, spremljanje in izvajanje športne dejavnosti,
 • sodelovanje s športnimi društvi, šolami, zasebniki in posamezniki pri izvedbi šolskih in množičnih športnih tekmovanj,
 • organizacija in izvajanje ekonomskih storitev v športnih objektih za svoje člane
 • organizacija prireditev,
 • oblikovanje letnega koledarja športnih prireditev,
 • organizira lastne marketinške dejavnosti.

6/a člen

Športna zveza Ljutomer je registrirana v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) pod ime in šifro podrazreda glavne dejavnosti – druge športne dejavnosti  93.190.

Sem spada:

 • organiziranje in promocija športnih dogodkov, s športnimi objekti ali brez njih,
 • dejavnosti samostojnih športnikov, sodnikov, časomerilcev idr.,
 • dejavnost športnih lig, zvez ipd.,
 • dejavnosti povezane s promocijo športnih dogodkov,
 • dejavnosti konjušnic za tekmovalne konje, bivališč za druge tekmovalne živali,
 • dejavnost garaž za tekmovalne avtomobile,
 • dejavnosti, povezane z rekreacijskim lovom in ribolovom,
 • dejavnosti lovskih in ribiških društev ali klubov, ki ne upravljajo z lovskimi oz. ribiškimi okoliši,
 • dresiranje cirkuških živali, tekmovalnih konj idr.,
 • dejavnost varnostnikov, redarjev na smučiščih.

Zveza lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost mora biti povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti zveze ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

7. člen

Svoj namen in cilje uresničuje zveza z izvajanjem naslednjih nalog:

 • skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov,
 • organizira predavanja, tečaje, posvetovanja, razprave, seminarje, konference za svoje člane,
 • organizira javna predavanja s področja delovanja zveze in tako stimulira zanimanje javnosti za šport,
 • sodeluje pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnih programov,
 • zalaga in izdaja strokovno in znanstveno literaturo s področja dejavnosti zveze,
 • vzpodbuja sodelovanje raziskovalnih institucij, univerz in posameznih strokovnjakov pri posameznih projektih zveze,
 • vzpodbuja intenzivnost raziskovalne dejavnosti svojih članov.

III. ČLANSTVO

8. člen

Član zveze je lahko vsako športno društvo na območju občin Ljutomer in Veržej, ki se ukvarja s športom ali je kako drugače pri svojem delu povezano s tem področjem.

a) Splošni pogoj za sprejem v članstvo je sklep najvišjega organa prosilca o:

–   prostovoljnem vključevanju v ŠZ,

–   sprejemu in spoštovanju pravil in drugih aktov ŠZ,

–   priznavanju ŠZ kot osrednje nevladne športne organizacije v lokalni skupnosti.

b) Poleg splošnih pogojev morajo kandidati za članstvo izpolnjevati tudi posebne pogoje. Ob vložitvi prošnje za sprejem morajo prosilci predložiti:

 – veljaven statut oz. pravila športnega društva – prosilca,

 – potrdilo o registraciji in oznako sedeža,

 – ime zastopnika društva.

 9. člen  

O sprejemu v članstvo ŠZ odloča skupščina ŠZ na predlog Predsedstva ŠZ.

10. člen

Skupščina ŠZ lahko dodeli status začasnega članstva v ŠZ, če meni, da niso v popolnosti izpolnjeni pogoji za vključitev, vendar največ za dobo enega leta, v nasprotnem primeru začasno članstvo preneha.

11. člen

Sprememba pogojev in ugotovitve:

1. Vsak član je dolžan ŠZ obvestiti o nastopu  spremenjenih pogojev za njegovo članstvo v ŠZ in s tem v zvezi predložiti dokaze za dejstva, ki jih zatrjuje. Na osnovi predloženih dokazov in listin lahko Predsedstvo ŠZ po pooblastilu skupščine člana razporedi v članstvo, za katero (ne)izpolnjuje pogoje, in o tem poroča na prvi naslednji seji skupščine.

2. ŠZ ima pravico, da od vsake članice kadar koli zahteva predložitev dokazov o izpolnjevanju pogojev za članstvo. V primeru, da ugotovi spremenjene okoliščine, ki vplivajo na članstvo v ŠZ, sprejme Predsedstvo ŠZ ustrezne sklepe in o tem obvesti skupščino.

3.  O pritožbah zoper odločitve Predsedstva ŠZ v zvezi s spremembami članstva odloča skupščina ŠZ.

     Pritožbeni rok je  15 dni od sprejema obvestila o sklepu Predsedstva ŠZ.

12. člen

Pravice članov so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe zveze,
 • da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih zveze,
 • da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja zveze pri svojem delu,
 • da uresničujejo svoje interese društva na področju dejavnosti zveze,
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem zveze ter njenim finančno materialnim poslovanjem.

Dolžnosti članov so:

 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov zveze,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog zveze,
 • da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi skupščina zveze,
 • da dajejo zvezi informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog in
 • da varujejo ugled zveze.

13. člen

Članstvo v zvezi preneha:

 • zaradi kršitev teh pravil,
 • zaradi prenehanja izpolnjevanja pogojev za članstvo v zvezi,
 • s prostovoljnim izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s prenehanjem delovanja zveze.

Član prostovoljno izstopi iz zveze, če  predsedstvu pošlje pisno izjavo o izstopu.

Če skupščina ŠZ na predlog Predsedstva ugotovi, da članica ne izpolnjuje več pogojev za članstvo, poda predlog skupščini, da članici članstvo preneha – črtanje iz članstva.

Članica je lahko izključena iz članstva ŠZ zaradi hudih kršitev dolžnosti iz prejšnjega člena. O izključitvi iz članstva odloča skupščina na predlog Predsedstva ŠZ.

Pred izključitvijo iz ŠZ ima članica pravico, da se o kršitvi izjasni.

14. člen

Pritožbo zoper sklep skupščine ŠZ, ki se veže na pravice iz naslova članstva, se lahko vloži na Disciplinsko komisijo ŠZ. Pritožba se vloži v roku 15 dni od dneva prejema sklepa, na katerega se pritožba nanaša.

Pritožbo zoper sklep disciplinske komisije, ki se veže na pravice iz naslova članstva v ŠZ,  se lahko vloži na skupščino ŠZ, ki o sporu reši  dokončno. Pritožba se vloži v roku  15 dni od dneva prejema sklepa, na katerega se pritožba nanaša.

IV. ORGANI ZVEZE

15. člen

Organi zveze so:

 • skupščina,
 • predsedstvo,
 • nadzorni odbor,
 • disciplinska komisija.

16. člen

Skupščina

Skupščina je najvišji organ zveze, ki ga sestavljajo zastopniki včlanjenih športnih društev.

Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje predsedstvo enkrat letno. Izredna skupščina pa se skliče po sklepu predsedstva, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov zveze. Predsedstvo je dolžno sklicati izredno skupščino v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če predsedstvo izredne skupščine ne skliče v predpisanem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red z ustreznimi materiali. Izredna skupščina sklepa le o zadevi, za katero je bila sklicana.

17. člen

O sklicu skupščine in dnevnim redom morajo biti člani zveze seznanjeni najmanj 8 dni pred zasedanjem skupščine. Najmanj 8 dni pred zasedanjem skupščine se članom zveze pošlje vso gradivo.

Skupščina  je sklepčna, če je prisotna več kot polovica članov.

Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 15 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 10 članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

Če se odloča o spremembi pravil ali o prenehanju delovanja zveze, je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini navzočih članov.

Glasovanje je praviloma javno; člani zveze pa se na samem zasedanju lahko odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.

18. člen

Naloge skupščine:

 • sklepa o dnevnem redu,
 • sprejema in spreminja pravila ter druge akte zveze,
 • sprejema program dela zveze,
 • potrjuje finančni načrt in zaključni račun,
 • voli in razrešuje predsednika in  člane predsedstva, nadzornega odbora in disciplinske komisije,
 • odloča o višini članarine,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe predsedstva, nadzornega odbora in disciplinske komisije,
 • dokončno odloča o vključevanju novih članov v zvezo,
 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
 • dokončno odloča o izključitvi člana iz zveze,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani zveze v skladu z namenom in cilji zveze,
 • sklepa o prenehanju zveze in razpolaganjem s premoženjem v takem primeru.

O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.

19. člen

Predsedstvo

Predsedstvo je izvršilni organ zveze in skupščine, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo zveze med dvema skupščinama po programu in sklepih sprejetih na skupščini.

Predsedstvo je za svoje delo odgovorno skupščini.

Predsedstvo šteje 7 članov. Sestavljajo ga predsednik (neodvisno iz katere občine prihaja), strokovni delavec (neodvisno, iz katere občine prihaja), ter še 5 (pet) članov, od katerih mora biti vsaj eden s področja šolskega športa, po naslednjem ključu: 4 (štirje) predstavniki iz občine Ljutomer in 1 (en) predstavnik iz občine Veržej.

Član katerega izmed organov Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez ali član Strokovnega sveta za šport pri Vladi RS je po funkciji član predsedstva. V tem primeru se število članov predsedstva ustrezno poveča.

Predsedstvo se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno.

Mandatna doba članov predsedstva je 4 leta.

20. člen

Naloge predsedstva:

 • sklicuje skupščino,
 • skrbi za izvrševanje programa dela zveze,
 • pripravlja predloge aktov zveze,
 • pripravi predlog finančnega načrta in zaključnega računa,
 • skrbi za finančno materialno poslovanje zveze – imenuje odredbodajalca in podpisnike finančnega poslovanja,
 • upravlja s premoženjem zveze,
 • ustanavlja in ukinja komisije zveze,
 • pripravlja predloge skupščini za članstvo v zvezi,
 • sprejema društva v začasno članstvo na osnovi pristopnih izjav društev, skupščina pa člane potrdi na prvi naslednji seji,
 • imenuje predsednike strokovnih svetov,
 • imenuje predstavnike v svet zavoda za šport Ljutomer,
 • daje mnenje k organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v zavodu za šport Ljutomer,
 • daje mnenje k zaposlitvi strokovnega delavca v zavodu za šport Ljutomer, ki bo opravljal strokovna dela za športno zvezo,
 • v skladu s posebnim pravilnikom podeljuje priznanja in nagrade zaslužnim športnikom, športnim delavcem in športnim društvom,
 • sprejema pravne akte, ki jih po teh pravilih ne sprejema skupščina zveze,
 • svoje ugotovitve in stališča posreduje v vednost zavodu za šport Ljutomer,
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov zveze in naloge, ki mu jih še dodatno naloži skupščina.

21. člen

Člani predsedstva hkrati sestavljajo tudi strokovni organ za šport zavoda za šport Ljutomer.

22. člen

Predsedstvo dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik zveze, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik zveze. Podpredsednika zveze izvolijo člani predsedstva na predlog predsednika na prvi seji.

Predsedstvo je sklepčno, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino opredeljenih glasov prisotnih. V primeru, da ni možno zagotoviti sklepčnosti, se o posameznih odločitvah lahko predsedstvo odloča tudi na korespondenčni seji. Sklepi so sprejeti, če se z njimi strinja večina opredeljenih članov predsedstva.

Predsedstvo lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje stalne ali občasne komisije. Naloge, število članov in predsednike komisij določi predsedstvo. Člani komisij so praviloma lahko le člani zveze, izjemoma pa lahko zveza povabi k sodelovanju pri delu komisij zunanje sodelavce. Za svoje delo so komisije odgovorne predsedstvu.

23. člen

Stalne komisije so:

 • svet za šolski šport,
 • svet športa za vse (športna rekreacija),
 • svet za kakovostni  in vrhunski šport.

Mandatna doba članov stalnih komisij je 4 leta.

24. člen

Svet za šolski šport skrbi za skladen razvoj predšolskih in šoloobveznih otrok, srednješolske mladine ter za organizacijo in sodelovanje na šolskih športnih tekmovanjih v občinah, ki jih pokriva športna zveza.

25. člen

Svet športa za vse (športna rekreacija) skrbi za množično vključevanje občanov v vse oblike organizirane športne dejavnosti, spremlja in pomaga športnim društvom razvijati športno-rekreativno dejavnost, usmerja organizirano delo na področju športa za vse v podjetjih in v krajevnih skupnostih, organizira akcije in tekmovanja.

26. člen

Svet za kakovostni in vrhunski šport usmerja delo tistih športnih društev, ki si prizadevajo doseči kakovostni rezultat, vendar nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športa za vse ne zadovoljuje, na eni strani ter delo tistih športnih društev in posameznih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje kakovostnih in vse pogosteje vrhunskih športnih rezultatov v okviru države pa tudi v mednarodnem merilu, na drugi strani.

27. člen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo predsedstva in drugih organov zveze ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem zveze. Nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini, kateri je tudi odgovoren za svoje delo.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli skupščina. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani predsedstva. Člane nadzornega odbora se vabi na seje predsedstva, na katerih lahko sodelujejo, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta.

28. člen

Disciplinska komisija

Člane disciplinske komisije voli skupščina za dobo 4 let. Sestavljajo jo trije člani in dva namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov zveze.

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

29. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

 • kršitve določb pravil zveze,
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v zvezi,
 • neizvrševanje sklepov organov zveze,
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu zveze in dejavnosti, s katero se zveza ukvarja.

30. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija so:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na skupščino, kot drugostopenjski organ.

V. ZASTOPANJE ZVEZE

31. člen

Predsednik zveze

Predsednik zastopa in predstavlja zvezo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini.

Predsednik zveze je hkrati tudi predsednik  predsedstva in ga izvoli skupščina za dobo 4 let.

Predsednik je odgovoren za delovanje zveze v skladu s pravili in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren skupščini in predsedstvu.

V času odsotnosti predsednika zveze ga nadomešča podpredsednik.

32. člen

Častni predsednik

Skupščina športne zveze lahko imenuje častnega predsednika.

Za častnega predsednika je lahko imenovan kandidat, ki je izredno uspešno vodil športno zvezo in ima posebne zasluge za njeno prepoznavnost in razvoj.

Častnega predsednika se vabi na seje skupščine športne zveze ter na vse prireditve in slovesnosti, ki jih organizira športna zveza.

33. člen

Strokovni delavec – sekretar

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi zveze in športnimi društvi skrbi strokovni delavec – sekretar zveze, ki ga zaposli Športna zveza Ljutomer, po predhodnem mnenju predsedstva zveze. Za svoje delo je odgovoren predsedstvu zveze in skupščini zveze.

VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE ZVEZE

34. člen

Zveza lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • s članarino,
 • od lokalnih skupnosti za izvajanje programa,
 • z darili,
 • s prispevki donatorjev in sponzorjev,
 • iz dejavnosti zveze in naslova materialnih pravic,
 • iz javnih sredstev,
 • iz drugih virov.

Če zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena.

Vsaka delitev premoženja zveze med njene člane je nična.

35. člen

Zveza lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost v skladu z veljavno zakonodajo, lahko pa poveri neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti s sredstvi zveze drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zveza doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti, se sme uporabiti le za doseganje namenov in nalog zveze po tem statutu.

36. člen

Zveza razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki jih sprejme predsedstvo potrdi pa skupščina. Na skupščini člani vsako leto obravnavajo in potrdijo zaključni račun zveze.

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in strokovni delavec zveze.

Finančno materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravili računovodskega standarda za društva in na osnovi tega določila pripravlja tudi poročilo o poslovanju zveze skupščini v obravnavo in potrditev.

37. člen

Delo blagajnika je javno. Vsak član zveze ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo ter poslovanje zveze.

Za pomoč pri urejanju finančnih ali materialnih zadev lahko zveza zaposli ali najame finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

38. člen

Zveza ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last zveze vpisana v inventarno knjigo.

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa predsedstva. Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa skupščine.

39. člen

Zveza ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki zvezi materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah skupščine, nimajo pa pravice odločanja.

VII. PRENEHANJE ZVEZE

40. člen

Zveza preneha delovati:

 • po volji članov – po sklepu skupščine z večino prisotnih članov,
 • po samem zakonu.

V primeru prenehanja delovanja zveze preide njeno premoženje in bremena na tista sorodna športna društva, ki so do tega dneva polnopravne članice zveze.

Javna sredstva se vrnejo proračunu.

VIII. KONČNA DOLOČBA

41. člen

Ta pravila je sprejelo predsedstvo Športne zveze Ljutomer na seji dne 1.3.2018 in skupščina Športne zveze Ljutomer na seji skupščine dne 22.3.2018 in začnejo veljati takoj, ko jih potrdi pristojni organ.

Strokovni delavec pri ŠZ Ljutomer: Aleš Ploj
Predsednik Športne zveze Ljutomer: Miroslav Rauter